O časopisu

Pravo i privreda je jedan od vodećih naučnih časopisa za privrednopravnu teoriju i praksu. Kao nastavak časopisa Privrednopravni priručnik koji je izlazio od 1963. godine, časopis Pravo i privreda je prvi put objavljen 1993. godine. Časopis Pravo i privreda je svojim nastankom popunio veliku prazninu koja je postojala u odsustvu časopisa koji bi se isključivo bavio privrednopravnim temama.

U časopisu se objavljuju radovi iz različitih tematskih oblasti privrednog i drugih srodnih pravnih grana, poput kompanijskog prava, trgovinskog prava, berzanskog prava, stečajnog prava, prava konkurencije, prava intelektualne svojine, međunarodnog trgovinskog prava, arbitražnog prava, korporativnog upravljanja, ugovornog prava, građanskog procesnog prava, poreskog prava i sl. U časopisu se objavljuju originalni naučni članci, kritičke analize, komentari sudskih odluka i prikazi knjiga. Od 2020. godine časopis izlazi i u elektronskoj formi (eISSN 2683-5592), a radovi su dostupni bez naknade neposredno nakon objavljivanja broja.

KONTAKT /

REDAKCIJA /

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK /

  • Dr Tatjana Jevremović Petrović

urednik@pravoiprivreda.rs

SEKRETAR /

  • Dr Maša Mišković

sekretar@pravoiprivreda.rs

IZDAVAČ /